نوع کالا مدارک لازم مقررات گمرکي ملاحظات
وسايل شخصى و لوازم منزل - فرم شماره ۱ گمرکات مالزي - شرايط معافيت گمرکى براى لوازم شخصى و وسايل خانگي - کالاها به‌طور کامل و ۱۰۰ درصد مورد بازبينى گمرک قرار خواهند گرفت
- سند يا مدارک معتبر کالا که به امضاى مالک رسيده باشد. - فرستنده، محموله صاحب آن باشد - هنگام ورود کالا يک نماينده از طرف صاحب کالا بايد حضور داشته باشد.
- فهرست بسته‌بندى از کارگزار مبدأ - مالکيت و اجازه استفاده از آن براى مدت بيش از سه ماه را داشته باشد. - لازم است فهرست بسته‌بندى مطابق با کالاهاى بسته‌بندى شده باشد.
- فتوکپى گذرنامه مالک - حداقل زمان واگذارى کالا سه ماه پس از تاريخ واردات باشد. - تمام مدارک ضرورى و آدرس تماس نماينده.
- مجوز هيئت الکتريسيته ملى National Electricity Board براى لوازم مخابراتي - محل اقامت فرستنده محموله به داخل مالزى منتقل شده باشد. -
وسايل شخصى و لوازم مربوط به ديپلمات‌ها / سفارتخانه‌ها - فرم شماره ۱ گمرکات مالزي - داراى معافيت گمرکي - فقط شخصى که داراى مجوز از سفارت باشد مى‌تواند مدارک را امضاء کند. مدارک بايد توسط سفارت تأئيد شود و بعد از آن بايد توسط وزارت امور خارجه مورد تصويب قرار بگيرد. ممکن است ۲ تا ۳ هفته به طول انجامد.
- سند يا مدارک معتبر کالا - -
- فهرست بسته‌بندي - -
وسايل شخصى و لوازم خانگى جديد - فاکتور اصلى با بيان ارزش - به شرط پرداخت حقوق گمرکي - در صورت جديد بودن کالاها نياز به اعلام از طرف نماينده در مقصد مى‌باشد (به منظور جلوگيرى از هر گونه تأخير)
- فرم شماره ۱ گمرکات مالزي - -
- سند يا مدارک معتبر - -
عتيقه‌جات - گواهى مبدأ - بيش از ۱۰۰ سال قدمت، ۵ درصد - اخذ مجوز ورود از موزه نگار الزامى است.
- فرم شماره ۱ گمرکات مالزي - -
- سند يا مدرک معتبر - -
- گواهى مبنى بر قدمت - -
- اشياء فلزى قيمتي - -به شرط پرداخت حقوق گمرکي -نوع شيء بايد مورد شناسائى قرار بگيرد
سوغات و هدايا - -به شرط پرداخت حقوق گمرکي -بسته به صلاح‌ديد گمرک ممکن است کالاها مشمول پرداخت حقوق گمرکى بشوند يا از مشمول پرداخت حقوق گمرکى خارج شوند
اتومبيل، موتورسيکلت، دوچرخه - کارت ثبت شده مبدأ -به شرط پرداخت حقوق گمرکي -مالک بايد مجوز واردات از وزارت بازرگانى و صنايع را داشته باشد او بايد اين کار را قبلاً انجام دهد، چون ممکن است مجوز صادرات نشود.
- فرم شماره ۱ گمرکات مالزي - -
- سند معتبر - -
- درصورت نو بودن دوچرخه نياز به ارائه فاکتور است - -
- درصورت دست‌دوم بودن اتومبيل نياز به ارائه گواهى ثبت است - -