زبان رسمى مالزى مالايو و ياهاسا مالزيا است که در سيستم آموزشى و کليه مکاتبات کشور از آن استفاده مى‌شود. زبان انگليسى که از زمان سلطه انگليسى‌ها در مالزى رواج يافته است به عنوان زبان دوم در مدارس تدريس مى‌شود.