اين حزب در ۱۹۵۹ تأسيس شد و اولين حزب سياسى قانونى ساراواک بود. اين حزب از نظر عضويت دربرگيرنده نژادهاى مختلف است و سياست‌هاى سوسياليستى دارد. حزب تلاش‌هاى قابل توجهى مى‌کند تا حمايت چينى‌ها را به‌دست آورد اين حزب از ميان همه حزب‌‌هاى ساراواک بهتر سازمان يافته است و اعضاى او در همه نواحى ايالت فعاليت دارند.