زبان اسپانيولي، زبان رسمى مکزيک را تشکيل مى‌دهد. اما زبان انگليسى نيز در اين کشور رواج بسيارى دارد. خط رايج، لاتين مى‌باشد. حدود ۸% مردم آن علاوه بر زبان رسمي، به زبان محلى سرخپوستان مکزيک نيز تکلم مى‌کنند.