مکزيک در قرن ۱۶ ميلادى توسط هران کورتس (Heran Cortes) کشف و تا جنگ‌هاى استقلال ۲۱-۱۸۱۰ تحت تسلط اسپانيا اداره مى‌شد. جمعيت مکزيک را اکثرا نژادهاى سرخ ۳۰%، سفيد ۹%، و دورگه سرخ و سفيد ۶۰% تشکيل داده‌اند. ۷۳% مردم شهرنشين بوده و پرجمعيت‌ترين شهر آن (مکزيکو سيتي) ۵/۱۸% جمعيت کشور را تشکيل مى‌دهد.در رابطه با پراکندگى جمعيت بايد گفت کمترين ميزان جمعيت در ايالت باجا کاليفرنياسور (۴ نفر در هر کيلومتر مربع) اقامت دارند که اين رقم در شهرد مکزيکو سيتى به ۵،۴۹۴ نفر در هر کيلومتر مربع افزايش مى‌يابد. ارقام فوق مربوط به کمترين و بيشترين ميزان جمعيت در ايالت‌هاى مکزيک مى‌باشد. رقم متوسط در کشور، ۲/۴۱ نفر در هر کيلومتر مربع را تشکيل مى‌دهد.ديگر ايالت‌هاى مکزيک که از ميزان بالاى جمعيت در هر کيلومتر مربع برخوردار هستند، عبارت‌اند از: گاناجاتو (Guanajuato)، تلاکسکالا (Tlaxcala) و مورولوس (Morelos).


کشور مکزيک در مقايسه با شرکاى عمده تجارى خود در منطقه آمريکاى لاتين، از تراکم جمعيت بيشترى با در نظر گرفتن وسعت اين کشور برخوردار مى‌باشد. اين ميزان در مقايسه با کشورهايى چون ژاپن، انگلستان و آلمان تفاوت قابل ملاحظه‌اى را نشان مى‌دهد. در جدول زير ضمن اشاره به ميزان جمعيت و وسعت کشورها، تراکم جمعيت در هر کيلومتر مربع نيز ذکر گرديده است. آمار ذيل از انتشارات سازمان ملل متحد سال ۱۹۹۰ اخذ گرديده است.

جدول جمعيت شركاى عمده تجارى مكزيك

کشور جمعيت (ميليون نفر) وسعت (هزار کيلومترمربع) تراکم در هر کيلومتر مربع
مکزيک ۸۱/۱۴ ۱۹۵۸ ۴۱/۴
آرژانتين ۳۲/۳۲ ۲۷۶۷ ۱۱/۷
برزيل ۱۵۰/۳۷ ۸۴۹۶ ۱۷/۷
کانادا ۲۶/۵۲ ۹۹۷۶ ۲/۷
اسپانيا ۳۹/۱۸ ۵۰۵ ۷۷/۶
آمريکا ۲۴۹/۲۲ ۹۵۱۹ ۲۶/۲
فرانسه ۵۶/۱۴ ۵۴۷ ۱۰۲/۶
ايتاليا ۵۷/۰۶ ۳۰۱ ۱۸۹/۶
ژاپن ۱۲۳/۴۶ ۳۷۲ ۳۳۱/۹
انگلستان ۵۷/۲۴ ۲۴۴ ۲۳۴/۶
آلمان غربي ۶۱/۳۲ ۲۴۸ ۲۴۷/۳


بر اساس آمار منتشره در سال ۱۹۹۰، منطقه متروپليتن مکزيکوسيتى با حدود ۱۵ ميليون نفر جمعيت، ۵/۱۸% از کل جمعيت مکزيک را در کمتر از ۲/۰ درصد از وسعت کشور اسکان داده است. مناطق متروپليتن گوادالاجارا و مونترى با ۸/۲ و ۶/۲ ميليون نفر جمعيت، به ترتيب ۵/۳% و ۲/۲% از جمعيت کل کشور را تشکيل مى‌داده‌اند. اين مناطق از شبکه‌هاى اصلى ارتباطى برخوردار مى‌باشند. حدود ۷۳% از جمعيت مکزيک، شهرنشين مى‌باشند. در جدول زير مقايسه‌اى بين ميزان جمعيت شهرنشين در مکزيک با عمده شرکاى تجارى اين کشور صورت گرفته است:

جدول مقايسه‌ بين ميزان جمعيت شهرنشين در مکزيک با عمده شرکاى تجارى اين کشور

کشور درصد مردم شهرنشين
مکزيک %۷۳
آرژانتين %۸۶
برزيل %۷۵
کانادا %۷۷
اسپانيا %۷۸
آمريکا %۷۴
فرانسه %۷۴