يازدهمين آمارگيرى تا ۱۲ مارس ۱۹۹۰، حاکى از آن است که مکزيک داراى ۸۱،۱۴۰،۹۲۲ ميليون نفر جمعيت شامل ۳۹،۸۷۸،۵۳۶ نفر مرد و ۴۱،۲۶۲،۳۸۶ نفر زن مى‌باشد. به اين معنى که از هر ۱۰۰ مرد، ۱۰۳ زن در اين کشور زندگى مى‌کنند.


ميزان مرگ و مير در مکزيک از دهه ۱۹۳۰ از روند رو به کاهش برخوردار بوده است. در دهه ۴۰ و ۵۰ ميزان مرگ و مير در اين کشور به کمترين حد خود از ۲۳ نفر به ۱۶ نفر براى هر ۱۰۰۰ نفر کاهش يافت. اين امر در راستاى اقدامات اجتماعى و اقتصادى و همچنين سرمايه‌گذارى در بخش بهداشت و آموزش و تامين اجتماعى صورت پذيرفته است.

جدول آمار مبين ۴۸ تولد براى هر ۱۰۰۰ نفر جمعيت در سال ۱۹۹۰

سال درصد رشد سالانه
۱۹۰۰ xxx
۱۹۱۰ ۱/۱
۱۹۲۱ ۵/-
۱۹۳۰ ۱/۶
۱۹۴۰ ۱/۷
۱۹۵۰ ۲/۸
۱۹۶۰ ۳/۱
۱۹۷۰ ۳/۳
۱۹۸۰ ۳/۳
۱۹۹۰ ۱/۹

جدول زاد و ولد و مرگ و مير در مکزيک در سال‌هاى ۸۷-۱۹۷۰

سال مرگ و مير زاد و ولد
۱۹۷۰ ۴۸۵،۶۵۶ ۲،۱۳۲،۶۳۰
۱۹۷۵ ۴۳۵،۸۸۸ ۲،۴۳۰،۰۰۰
۱۹۸۰ ۴۳۴،۴۶۵ ۲،۴۲۷،۶۲۸
۱۹۸۵ ۴۱۴،۰۰۳ ۲،۶۵۵،۵۷۱
۱۹۸۶ ۴۰۰،۰۷۹ ۲،۵۶۷،۸۰۰
۱۹۸۷ ۴۰۰،۲۸۰ ۲،۷۸۶،۳۰۰