بر اساس آخرين تقسيمات کشوري، هلند به ۱۲ ايالت (استان) تقسيم شده است. استان‌ها برمبناى مصوبات پارلمان، تأسيس يا منحل مى‌گردند. واحد ادارى استان‌ها شوراى استان است که بالاترين مقام اداره امور اجرايى استان است. رؤساى شوراهاى استان نمايندگان ملکه‌اند و با حکم وى منصوب مى‌گردند. آنان حق دارند که از اجراء آن ‌دسته از تصميمات شوراى استان که مخالف قانون است، جلوگيرى و آن را به وزير کشور گزارش کنند. واحدهاى ادارى در استان‌ها، بر اساس قانون، اختيار لازم را در اداره امور داخلى خود دارند. شوراى استان مى‌تواند قسمتى از درآمد ايالت را خرج کند و بر کليه اقلام بودجه سالانه ايالات نظارت کامل داشته باشد.


در حال حاضر، ۳۶۳ شهردارى در هلند وجود دارد. واحدهاى ادارى شهردارى را شوراى شهر و انجمن شهر تشکيل مى‌دهد. شهردارى‌هاى هلند که آزادى کامل مالى و ادارى دارند از طرف شوراهاى شهردارى که به‌ نوبه خود از طرف مردم انتخاب مى‌شوند اداره مى‌گردند. شهردار که با حکم ملکه انتصاب مى‌يابد نظارت و مسؤوليت شوراى شهر و انجمن شهر را عهده‌دار است و معمولاً مسن‌ترين و بانفوذترين و معتبرترين شهروند است. شوراى شهر اختيار و قدرت تنظيم مقررات محلى را دارد. در زير استان‌هاى هلند و مراکز آنها آمده است:

استانهاى هلند و مراکز آنها

۱. هلند جنوبى مرکز لاهه

۲. هلند شمالى مرکز هارلم

۳. خلدرلاند مرکز آرنهم

۴. نوردبارابانت (بارابانت شمالي) مرکز دن‌بوشن

۵. اوورآيسل مرکز زووله

۶. درنت مرکز آسن

۷. خرونينگن مرکز خرونينگن

۸. فريزلاند مرکز لئوواردن

۹. زيلند مرکز ميدلبورخ

۱۰. فلاوند مرکز لليستاد

۱۱. اوترخت مرکز اوترخت

۱۲. ليمبورخ مرکز ماستريخت