قضات هلند مى‌بايد از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق قضايى يکى از دانشگاه‌هاى هلند باشند، آنان ازطرف ملکهٔ کشور براى اين سمت برگزيده مى‌شوند. قضات ديوان‌عالي، ازطريق آراء نمايندگان مجلس دوم انتخاب و تعيين مى‌گردند.

ديوان‌عالى هلند

اين ديوان در شهر لاهه استقرار يافته است. کيفرخواست‌ها ابتداء در اين ديوان بررسى‌شده و سپس به دادگاه‌هاى پائين‌تر ارجاع داده مى‌شود. هر استيناف در ديوان عالى کشور، توسط سه الى چهار قاضى مورد بررسى قرار مى‌گيرد.

دادگاه ايالات هلند

دادگاه ايالات يا ديوان دادرسي، تحت فرمان و نظارت ديوان عالى کشور در پنج ايالت هلند مستقر شده است. اين ايالات عبارت‌ هستند از: آمستردام، آرنهم، هوتوگن بوش، ليوواردن و لاهه. دادگاه ايالات هلند مرکب از سه قاضى است که بر امور و لوايح دادگاه‌هاى ناحيه يا بخش‌هاى کوچکتر نظارت و کنترل دارند. در بخش عالى قضايى اين دادگاه، کيفرخواست‌ها و تصميمات مرتبط با قوانين قضايى مورد بررسى قرارمى‌گيرد.


ديوان دادرسى ناحيه که بعد از ديوان دادرسى ايالت است در شهرهاى درجه دوم هلند استقرار يافته است و تعداد آنها به ۱۹ دادگاه ميِ‌رسد. پس از ديوان دادرسى ناحيه، دادگاه‌هاى بخش (Conton) قرار دارند که هرکدام فقط يک قاضي دارند که دو معاون دراختيار دارد. تعداد اين دادگاه‌ها ۶۲ واحد است.

دادگاه بين‌المللى لاهه

در دهه پايانى قرن نوزدهم ميلادي، ‌هنگامى که خطر جنگ سراسر اروپا و جهان را تهديد مى‌کرد، نيکلاى دوم تزار روسيه، از دولت هلند خواست که يک کنفرانس صلح در لاهه برگزار کند. کنفرانس در سال ۱۸۹۹ ميلادى برپا شد و در سال ۱۹۰۷ ميلادى نيز تجديد گرديد. تنها سود کنفرانس، برقرارى يک دادگاه داورى هميشگى در لاهه بود که در سال ۱۹۱۳ به قصر صلح که معروف به قصر شواليه‌ها بود و به‌وسيله آمريکايى‌ها ساخته شده بود نقل مکان کرد. ديوان دادگسترى کنوني، برپايه منشور سازمان ملل پديد آمد.


دادگاه بين‌المللى لاهه که به نام مقر صلح بين‌الملل نامگذارى شده است، درصورت بروز نزاع و درگيرى بين ممالک مختلف، به ‌منظور حل اختلافات طرفين درگير، پادرميانى کرده و درصدد حل ‌و فصل اختلافات و دعاوى برمى‌‌آيد. اعضاء اين دادگاه براى مدت ۹ سال انتخاب مى‌شوند و حق انتخاب مجدد را هم دارند.