کرانه‌هاى اين سرزمين در شمال در دنباله کرانه‌هاى امارات رأس‌الخيمه امتداد يافته و به‌طرف شمال پيش مى‌رود و پس از آنکه شبه جزيره مهم رأس‌المسندم را در بر مى‌گيرد در کناره درياى عمان و درياى عرب تا مرز يمن امتداد مى‌يابد. سواحل عمان به‌طول بيش از ۱۷۰۰ کيلومتر (هزار مايل) در خليج فارس و درياهاى عمان و عرب گسترده است. اين سرزمين از جنوب غربى به يمن و از شمال شرقى به درياى عمان و درياى عرب و از طرف شمال غربى و مغرب به امارات عربى متحده (United Arab Emirates (U.A.E) و عربستان متصل مى‌باشد.