اين کشور به‌غير از چند جزيره کوچک در دهانه تنگ هرمز صاحب چندين جزيره نيز در درياى عرب مى‌باشد.

جزيره مصيره

اين جزيره از ديرباز پايگاه نظامى انگليس بوده و در نزديکى ناحيه رأس‌الحد که مشرف به درياى عرب است، بين کرانه اين جزيره و ساحل عمان تنگه‌اى نيز به‌نام مصيره وجود دارد.اين جزيره در حال حاضر نيز از نظر سوق‌الجيشى قابل اهميت است و طبق قراردادى اخيراً آمريکائى‌ها پايگاه سابق انگليس‌ها را ترميم کرده و به‌عنوان نيروهاى واکنش سريع خود از آن استفاده مى‌کنند. ضمناً ايستگاه‌ تقويتى راديو بى‌بى‌سى نيز در اين جزيره قرار دارد. اين جزيره که فقط ۴۲۰ مايل با مهمترين منابع نفت جهان فاصله دارد نه تنها براى امنيت شاهرگ حياتى غرب مهم است، بلکه پايگاهى از تجهيزات نظامى و فنى مى‌باشد به‌گونه‌اى که اين امکان را مى‌دهد که بمب افکن‌هاى استراتژيکى غول‌پيکر از آنها استفاده کنند. اين جزيره که از سرزمين‌ شنى با پستى و بلندى‌هاى سنگى تشکيل شده است در حدود ۴۰ مايل طول و دوازده مايل عرض دارد و در سال ۱۹۵۸ نيروى هوائى انگليس پايگاهى در قسمت شمالى آن تأسيس نمود. اين پايگاه داراى دو باند است که يکى از آنها پنج کيلومترى و ديگرى ۴/۵ کيلومتر طول دارند و بمب‌افکن‌هاى بزرگ نيز قادر هستند از اين پايگاه به پرواز درآيند. همچنين اين باندها مى‌توانند بمب افکن‌هائى را که داراى کلاهک اتمى باشند نيز بپذيرند. اين پايگاه هوائى همچنين نقشى اساسى در جنگ عليه جنبش ظفار ايفاء نمود.

جزاير کوريا‌ و موريا

مجموعه‌اى از چند جزيره است که در درياى عرب در ۱۳۰۰ کيلومترى خاور عدن و چهل کيلومترى ساحلى عمان در نزديکى کرانه‌هاى شمال شرقى ايالت ظفار قرار دارد. اين مجموعه شامل پنج جزيره به‌نام‌هاى حلانيه، جيليه، سورا، ماسکى و جوروزونه است که بزرگ‌ترين آنها جزيره حلانيه (جزيره موريا) مى‌باشد. مساحت کوريا و موريا حدود ۷۰ کيلومتر مربع است و بيش از ۱۵۰ نفر در آنها ساکن هستند که زندگى خود را از ماهيگيرى مى‌گذرانند. بيشتر اين ماهيگيران در جزيره حلانيه ساکن بوده، بقيه جزاير تقريباً خالى از سکنه است.


در سال ۱۸۵۳ يکى از بازرگانان انگليسى مقادير فراوانى کود(چلغوزي) که يک نوع کود گرانبها معروف به گورنو و حاصل از مرغان دريائى است، در آنجا پيدا کرد و از سلطان مسقط؛ سعيدبن سلطان، خواست که اين جزاير را به انگلستان بفروشد يا واگذار کند. سلطان اصرار ورزيد که جزاير را به‌صورت هديه به ملکه ويکتوريا تقديم دارد. جزاير در سال ۱۸۵۴ به انگليس واگذار شده و ذخاير آن مورد بهره‌بردارى قرار گرفت. در سال ۱۹۳۷ جزاير کوريا و موريا و مستعمره عدن تحت فرمان نماينده انگليس در خليج‌فارس گرفتند. سرانجام در سال ۱۹۶۷ با انجام همه‌پرسى از ساکنين جزاير و تمايل آنها، به سلطان عمان واگذار گرديد.