کشور سلطنت نشين عمان (Sultanate Of Oman) در منتهى‌اليه شرق و جنوب شرقى شبه جزيره عربستان بين منطقه جغرافيائى ۴۰/۱۶ و ۲۰/۲۶ درجه عرض شمالى و ۵۰/۱۵ و ۴۰/۵۹ درجه طول شرقى واقع شده است. سرزمين عمان به صورت يک کمربند ساحلى در حد فاصل بين ربع‌‌الخالي و درياى عرب قرار گرفته است. تا اوايل نوزدهم به تمامى نواحى شرقى شبه جزيره عربستان، عمان اطلاق مى‌شد که بعدها به دو قسمت تقسيم گرديد. يکى عمان متصالح شامل هفت امارت متصالح و ديگرى سرزمين اصلى عمان که زمانى مسقط نيز از توابع آن محسوب مى‌شد ولى با گذشت زمان مسقط به لحاظ موقعيت بندرى که داشت معروفيت بيشترى به‌دست آورده و سلطان مسقط بر نواحى عمان داخلى نيز تسلط پيدا کرد. کشور عمان با ۳۰۰ هزار کيلومتر وسعت شامل شبه جزيره مسندم و سرزمين اصلى عمان و چند جزيره کوچک مى‌باشد.