اين حزب در نوامبر ۱۹۹۵ تأسيس و از گرايشات ضدکمونيستي، راستگرايانه و ميهن‌پرستانه برخوردار است. رهبر اين حزب آقاى يان اولشفسکى Jan Oleszewski است که از دسامبر سال ۱۹۹۱ تا ژوئن سال ۱۹۹۲ نخست‌وزير لهستان بوده است.