اين حزب در سال ۱۹۹۹ پس از تغيير نام حزب سوسيال دمکراسى لهستان به اتحاديه چپ دمکراتيک تغيير نام يافت. حزب سوسيال دمکراسى لهستان نيز در سال ۱۹۹۲ در آخرين کنگره حزب متحده کارگران لهستان (حزب کمونيست سابق) و اتحاديه تجارى ملى لهستان OPZZ و انحلال آنها تأسيس گرديده بود. اولين رهبر حزب سوسيال دمکراسى لهستان در سال ۱۹۹۲ آلکساندر کواشنيفسکى بود که در انتخابات رياست جمهورى درسال ۱۹۹۵ به‌عنوان رئيس‌جمهور لهستان برگزيده شد. بعد از وى يوزف اولکسى نخست‌وزير اسبق لهستان (در سال ۱۹۹۵) به‌رياست حزب برگزيده شد. بعداز شکست اين حزب در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۷ رهبرى حزب تغيير يافت و لشک ميلر به‌عنوان رهبر اين حزب برگزيده شد. در ماه ژوئن ۱۹۹۹ اين حزب به اتحاديه چپ دمکراتيک تغييرنام يافت. اين حزب از ۲ بخش پراگماتيک (عمل‌گرا) به‌رهبرى يوزف اولکسى و محافظه‌کار به رهبرى لشک‌ميلر نخست‌وزير فعلى لهستان تشکيل گرديده است.