اکثريت اعضاء اين حزب مانند مازووييتسکي، بيلتسکي، اولشفسکى و خانم سوخوسکا (نخست‌وزير لهستان طى سال‌هاى ۱۹۹۳-۱۹۸۹) از بازماندگان اتحاديهٔ همبستگى مى‌باشند که در سال ۱۹۹۱ حزب اتحاديهٔ دمکراتيک UP را تشکيل دادند. وحدت و اتحاد داخلى در ميان اين حزب در زمينه مسائل سياسى و اقتصادى زبانزد همه مردم لهستان است.


اتحاديه آزادى از ادغام اتحاديه دمکراتيک به‌رهبرى ملزوويتسکى و کنگره ليبرال لهستان به‌رهبرى بيلتسکى در سال ۱۹۹۴ ايجاد شده است. (دو حزب فوق نيز به‌خاطر جدايى آنان از همبستگى در سال ۱۹۹۱ تأسيس گرديده بودند). رهبر فعلى اين حزب آقاى لشک بالسرويچ Leszek Balserowicz وزير دارايى لهستان طى سال‌هاى ۱۹۹۲-۱۹۹۰ و ۲۰۰۰-۱۹۹۷ ميلادى و در حقيقت معمار اصلاحات اقتصادى اين کشور طى دههٔ ۱۹۹۰ ميلادى مى‌باشد. گرايشات سياسى اين حزب عدم قبول افراط‌گرايى و تعصب‌گرايى و گرايشات اقتصادى اين حزب، همگرايى اروپايي، رشد سريع خصوصى‌سازى مؤسسات تحت مالکيت دولتى و تمرکز زدايي، استوار بوده است. اعضاء اين حزب و پيشگامان آن از هواداران توسعهٔ اقتصادى و اجتماعى در لهستان بوده و معتقدند مردم لهستان از اين راه مزاياى زيادى به‌دست آورده و خواهند آورد.


رهبران اين حزب معتقدند مراحل اصلى اصلاحات در لهستان موجب ظهور طبقه متوسط، جوامع تجارى و روشنفکران شهرى شده است. پروفسور برونيسلاوگرمک Bronilaw Gremek وزير امور خارجهٔ لهستان طى سال‌هاى ۲۰۰۰-۱۹۹۷ و رئيس‌کميسيون سياست خارجى مجلس نمايندگان طى سال‌هاى ۱۹۹۷-۱۹۸۹ از شهرت زيادى بين سياستمداران اروپاى شرقى و مرکزى برخوردار بوده و سرفصل‌هاى مهم سياست خارجى لهستان طى دههٔ گذشته براساس ديدگاه‌هاى وى طراحى شده است.


اتحاديه آزادى از ادغام اتحاديه دمکراتيک به‌رهبرى ملزوويتسکى و کنگره ليبرال لهستان به‌رهبرى بيلتسکى در سال ۱۹۹۴ ايجاد شده است. (دو حزب فوق نيز به‌خاطر جدايى آنان از همبستگى در سال ۱۹۹۱ تأسيس گرديده بودند). رهبر فعلى اين حزب آقاى لشک بالسرويچ Leszek Balserowicz وزير دارايى لهستان طى سال‌هاى ۱۹۹۲-۱۹۹۰ و ۲۰۰۰-۱۹۹۷ ميلادى و در حقيقت معمار اصلاحات اقتصادى اين کشور طى دههٔ ۱۹۹۰ ميلادى مى‌باشد. گرايشات سياسى اين حزب عدم قبول افراط‌گرايى و تعصب‌گرايى و گرايشات اقتصادى اين حزب، همگرايى اروپايي، رشد سريع خصوصى‌سازى مؤسسات تحت مالکيت دولتى و تمرکز زدايي، استوار بوده است. اعضاء اين حزب و پيشگامان آن از هواداران توسعهٔ اقتصادى و اجتماعى در لهستان بوده و معتقدند مردم لهستان از اين راه مزاياى زيادى به‌دست آورده و خواهند آورد. رهبران اين حزب معتقدند مراحل اصلى اصلاحات در لهستان موجب ظهور طبقه متوسط، جوامع تجارى و روشنفکران شهرى شده است. پروفسور برونيسلاوگرمک Bronilaw Gremek وزير امور خارجهٔ لهستان طى سال‌هاى ۲۰۰۰-۱۹۹۷ و رئيس‌کميسيون سياست خارجى مجلس نمايندگان طى سال‌هاى ۱۹۹۷-۱۹۸۹ از شهرت زيادى بين سياستمداران اروپاى شرقى و مرکزى برخوردار بوده و سرفصل‌هاى مهم سياست خارجى لهستان طى دههٔ گذشته براساس ديدگاه‌هاى وى طراحى شده است.