سازمان خواربار و کشاورزى ملل متحد سطح جنگل‌هاى ويتنام را در ۱۹۷۹ حدود ۳۸/۱۰ ميليون هکتار و در ۱۹۸۳ حدود ۹/۷ ميليون هکتار برآورد کرده است. يقيناً دولت جنگل‌ها را منبع ارزشمندى دانسته و در صدد بهره‌بردارى منطقى از آنها است. سمينارهائى که به‌تازگى در ويتنام برگزار شده است تأکيد خاصى بر جنگل‌کارى مصنوعى حدود ۱۰ ميليون هکتار اراضى تپه‌ها و سواحل نمودها است. اين موضوع با اهداف نخستين طرح ملى براى توسعه توليد الوار مغايرت دارد زيرا که سطح الوار از ۵۷/۱ ميليون مترمکعب در ۱۹۷۶ به سطح ۵/۳ ميليون مترمکعب در ۱۹۸۰ رسيد. پروژه‌هاى وسيعى در مورد کشت درختان و ايجاد فضاهاى جنگلى براى استفاده از چوب شروع شده و به‌سرعت پيش مى‌رود.

جدول توليد چوب‌هاى قطعه شده و آماده (مقياس ۱۰۰۰ مترمکعب)

۱۹۸۹(۱) ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
چوب درختان خانواده کاج ۷۷ ۱۰۵ ۱۱۳
چوب درختان برگ پهن ۴۸۷ ۷۹۱ ۷۷۲
جمع کل ۵۶۴ ۸۹۶ ۸۸۵


(۱) . تخمين FAO


Source: FAO year book of Forest products in Far East and Australasia op.cit. p.985

جدول تنه‌هاى بريدهٔ درختان (مقياس۱۰۰۰ مترمکعب)

کندهٔ درخت و غيره شامل ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
تنه درختان برگ سوزنى ۴۷۴ ۱۷۶ ۱۶۷
تنه درختان برگ‌پهن ۲۶۸۳ ۲۶۸۰ ۲۸۲۶
ديگر چوب‌هاى صنعتى

(شامل همهٔ انواع برگ پهن ها)

۲۳۶۳۸ ۲۴۱۴۹ ۲۴۶۷۹
جمع کل ۲۸،۵۶۶ ۲۸،۸۱۹ ۲۹،۵۲۵


(۱) . تخمين FAO


Source: FAO year book of Forest products in Far East and Australasia op.cit. p.985