جدول نرخ رشد و اهم شاخص‌هاى اقتصادى ويتنام در سال ۱۹۹۴

نرخ تورم %۱۲
رشد جمعيت %۲/۲
توليد ناخالص ملى %۱۲/۳
رشد صادرات %۳۰/۱
رشد واردات %۲۴
رشد صنعتى %۱۳
سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى ۵/۸ ميليارد دلار
کل توليد ناخالص داخلى ۹۱ ميليارد دلار
بدهى خارجي ۱۵/۴ميليارد دلار
درآمد سرانه ۲۲۰ميليارد دلار
حجم صادرات ۲/۸ميليارد دلار
حجم واردات ۲/۲ميليارد دلار

امور بانکى و بيمه

بانک ملى ويتنام تنها سيستم بانکى کشور است که شاخه‌هائى در تمام کشور و نيز شبکه‌اى از بانک‌هاى تجارت خارجي، صندوق‌هاى پس‌انداز، همکارى‌هاى اعتبارى و بانک‌هاى ساختمان را دربرمى‌گيرد. بانک‌هاى ملى به‌شرح زير هستند.


۱. بانک سرمايه‌گذارى و نوسازى

۲. صندوق پس‌اندازه سوسياليسم

۳. بانک ملى ويتنام (ويت بانک - Vietbank)

۴. بانک تجارت خارجى ويتنام (ويت کام بانک - Viet Combank)


تنها بانک تجارى کشور بانک تجارت و صنعت هوشى‌مينه مى‌باشد که در شهر هوشى‌مينه قرار دارد.


شرکت بيمه ويتنام (Baoviet) نيز پوشش عمليات بيمه حمل و نقل، تجارتي، و بلاياى طبيعى مربوط به کشاورزى و غيره است.

واحد پول

يک دانگ جديد برابر با يکصد XU


انواع پول

اسکناس ۵۰۰۰،۲۰۰۰،۱۰۰۰،۵۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۵۰ دانگ نوع برابرى ليره استرلينگ و دلار (براساس اوت ۱۹۹۱)


يک ليره استرلينگ = ۱۴۹۱۱ دانگ؛ يک دلار آمريکا = ۹۲۰۰ دانگ