مؤسسات تجارى

۱. اطاق بازرگانى و صنايع جمهورى سوسياليستى ويتنام (Vietcochmber). اين مؤسسه به توسعه تجارت ميان شرکت‌هاى خارجى و داخلى کمک مى‌کند.


۲. شرکت بازرسى مستقل ويتنام (Venacontrol). اين شرکت که شاخه‌هائى در تمام بنادر ويتنام دارد، کيفيت و حکم صادرات و واردات، حمل و نقل کالا، بازرسى را به‌عهده دارد.


۳. کميته داورى تجارت خارجى (Foreign Trade Arbitration). که وظيفه آن حل و فصل اختلافات تجارى ميان ويتنامى‌ها و سازمان‌هاى تجارى خارجى را به‌عهده دارد.


۴. کميته داورى دريائى (Marine Arbitration Committee). به حل و فصل اختلافات ناشى از حمل و نقل دريائى مى‌پردازد.


۵. آژانس خبرى و نمايشگاهى ملى ويتنام (Vinexad)

کمپانى‌هاى خارجى - منطقه‌اى تجارى

برخى از مهم‌ترين اين کمپانى‌ها به‌قرار زير هستند:


۱. کمپانى مشترک صادرات و واردات بنتر (Ben Tre Joint Export Import Co)


۲. کمپانى مشترک صادرات و واردات بينه ترتين (Binh Tre Thien Join Export Import Co)


۳. کاتيمکس دانانگ (Cotimex-Danang)


۴. کاتيمکس فوخان (Cotimex phu Khanh)


۵. کمپانى مشترک صادرات و واردات کولونگ (Cuu lon Joint Export Import Co)


۶. کمپانى ژنراليکسيم (Generalixim)


۷. کمپانى ايمکسو شهر هوشى‌مينه (Imexco Hochi Minh City)


۸. کمپانى مکونيمکس کانتو (Mekonimex Cantho)

اتحاديه‌هاى تجارى

سازمان‌هاى مرکزى

۱. فدراسيون اتحاديه‌هاى تجارى ويتنام ((Tong Cong Doan Viet-Nam(TCD). اين اتحاديه در ۱۹۴۶ تأسيس شد و در ۱۹۷۶ با فدراسيون اتحاديه تجارى ويتنام جنوبى براى آزادى ادغام شد و در حال حاضر ۳۰۲۰۳۴ نفر عضو دارد و نشريه خاصى هم منتشر مى‌کند.


۲. اتحادى تجارى کشاورزى و صنايع غذائى ويتنام (Cong Doam Nong Nghiep Cong Nghiep Thu Pham Viet-Nam). در ۱۹۸۷ بنيان‌گذارى شده و در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار نفر عضو دارد.

شرکت‌هاى ملى - خارجى تجارى

همه فعاليت‌هاى تجارى خارجى توسط دولت از طريق وزارت تجارت خارجى و به‌واسطه ۲۸ شرکت تجارى هدايت مى‌شود. شرکت‌هاى ملى و منطقه‌اى هم براى صادرات و واردات وجود دارند. همه پرداخت‌هاى تجارى و غير تجارى به کشورهاى خارجى از طريق بانک تجارت خارجى ويتنام انجام مى‌گيرد. شرکت‌هاى فوق‌الذکر به‌شرح زير هستند:


۱. کمپانى ملى صادرات و واردات محصولات کشاورزى ويتنام (Agrexport)

۲. شرکت ملى صادرات و واردات دامى و ماکيان ويتنام(Animex)

۳. شرکت ملى صادرات و واردات مصنوعات هنرى و صنايع دستى ويتنام

۴. شرکت ملى صادرات و واردات خيزران و نى ويتنام (Barotex)

۵. شرکت ملى صادرات و واردات مرکزى جنوب (Centrimex)

۶. شرکت ملى صادرات و واردات مواد خام ويتنام (Coalimex)

۷. کمپانى تجارت خارجى ويتنام براى البسه (Confectimex)

۸. کمپانى ملى صادرات و واردات ابزارهاى تکنيکى (Constrexim)

۹. شرکت ملى تجارت خارجى ويتنام (Intimex)

۱۰. شرکت ملى صادرات و واردات مصنوعات صنايع سبک (Lindexim)

۱۱. شرکت ملى صادرات و واردات ماشينى ويتنام (Machinoimport)

۱۲. شرکت صادرات و واردات ابزارآلات فنى دريائي(Marin Supply)

۱۳. شرکت ملى صادرات و واردات وسايل مکانيکى (Mecanimex)

۱۴. کمپانى صادرات و واردات مواد معدنى ويتنام (Minexport)

۱۵.کمپانى ملى صادرات و واردات محصولات طبيعى و جنگلى (Naforimex)

۱۶. کمپانى ملى صادرات تکنولوژى و تجهيزات نفتى (Petechim)

۱۷. کمپانى نفت و گاز ويتنام (Petrovietnam)

۱۸. کمپانى ملى صادرات و واردات لاستيک (Rubexim)

۱۹. کمپانى ملى صادرات و واردات محصولات دريائى (Seaprodex)

۲۰. کمپانى ملى صادرات و واردات ادوات تکنولوژيک (Technimex)

۲۱. کمپانى ملى صادرات و واردات تجهيزات مبادلاتى تکنيکي(Technoimport)

۲۲. کمپانى ملى صادرات و واردات منسوجات (Textimex)

۲۳. کمپانى ملى صادرات و واردات امور متفرقه (Tocontap)

۲۴. کمپانى ملى صادرات و واردات ميوه‌جات و سبزيجات (Vegetexco)

۲۵. کمپانى امتيازات ويتنام (Viet-nam Chartering and Shipbroking Corporation)

۲۶. کمپانى ملى انباردارى و تجارت خارجى ويتنام (Vietrans)

۲۷. کمپانى صادرات و واردات الکترونيک ويتنام (Vietronimex)

۲۸. کمپانى لوازم پزشکى ويتنام (Vimedimex)

۲۹. کمپانى صادرات و واردات فيلم و خدمات فيلم‌سازى (Vinafim)

۳۰. کمپانى صادرات و واردات محصولات غذائى ويتنام (Vinafood)

۳۱. کمپانى ملى صادرات و وارات خواربار ويتنام (Vinalimex)

۳۲. کمپانى دولتى ويتنام براى صادرات و واردات کتاب، جزوه و ديگر لوازم فرهنگ (Xunhasaba).