با اينکه ناحيهٔ ساحلى خليج‌فارس از جمله سواحل استان بوشهر در منطقهٔ معتدله قرار دارد اما از مطالعهٔ اسناد و آمارهاى هواشناسى مشخص مى‌شود که در واقع فقط دو فصل در سال در اين منطقه وجود دارد يکى زمستان نسبتاً خنک شامل ماه‌هاى آذر، دي، بهمن و تابستان گرم شامل بقيهٔ ماه‌ها، فصل‌هاى پائيز و بهار سواحل خيلج‌فارس از جمله استان بوشهر معمولاً زودگذر، کوتاه و غير قابل توجه هستند.حداکثر مطابق گرماى استان بوشهر ۵۰ تا ۶۷/۵۲ درجهٔ سانتى‌گراد است. گرماى متوسط خنک‌ترين ماه‌هاى خليج‌فارس و منطقهٔ بوشهر يعنى دى‌ماه ۱۵ درجه با گرماى متوسط فروردين‌ماه تهران برابر است و اگر در تهران در سال دو يا سه نوبت آن هم به‌ندرت درجهٔ گرما از ۴۰ درجه تجاوز مى‌کند، در بعضى نقاط خليج‌فارس و استان بوشهر ماه‌ها درجهٔ گرما از اين ميزان تجاوز نخواهد کرد.


اختلاف گرماى ماهيانه در استان بوشهر به مراتب کمتر از نواحى فلاتى و مرتفع ايران مى‌باشد ولى رژيم گرما طورى است که گرما از بهمن رو به افزايش مى‌رود و در فروردين و ارديبهشت و خرداد به حدّ نهائى خود رسيده و به‌طور کلى از ماه‌هاى تير و مرداد ميزان گرماى ماهانه نسبت به ماه‌هاى قبل رو به کاهش مى‌رود.