آب گرم برازجان

در ۱۲ کيلومترى برازجان در مسير جادهٔ برازجان - کازرون از شکاف سنگ‌هاى مارنى و گچى آب گرم برازجان خارج مى‌شود. آب اين چشمه براى درمان بيمارى‌هاى پوستى داراى خواص درمانى است.

آب گرم مير احمد

چشمهٔ آب گرم مير احمد در ۷۷ کيلومترى مسير جادهٔ اهرم به خورموج با آب‌دهى بسيار بالا با سفره‌اى وسيع واقع است. آب اين چشمه از دامنهٔ کوه و از شکاف سنگ‌هاى دارنى و گچى از زمين خارج مى‌شود.

آب گرم دالکى

در ۱۸ کيلومترى برازجان و در مسير جادهٔ چشمهٔ آب گرم دالکى با آب‌دهى بالا که داراى خواص درمانى است قرار دارد. آب اين چشمه مورد استفاده ندارد و قسمتى از آن تبخير شده و بقيه به رودخانه مى‌ريزد.

آب گرم اهرم

در نزديکى شهر اهرم و در ۶۳ کيلومترى جادهٔ بوشهر - بندرعباس قرار دارد.