استان گلستان داراى آب و هواى نيمه مديترانه‌اى (نيمه‌مرطوب تا نيمه‌خشک تا خشک) مى‌باشد و در مجموع رطوبت هوا و بارندگى آن از مازندران و گيلان کمتر است و هرچه به سمت شرق پيش مى‌رويم رطوبت هوا کاهش پيدا کرده، هوا خشک‌تر مى‌شود. ميزان دما از شمال به جنوب کاهش پيدا مى‌کند. سردترين ماه‌هاى سال، دى و بهمن و متوسط ايام يخ‌بندان منطقه ۱۸ روز در سال و گرم‌ترين ماه‌هاى سال، تير و مرداد مى‌باشد. براساس آمار هواشناسى حدّاکثر درجهٔ حرارت مطلق استان در تيرماه معادل ۴۸ درجه حرارت مطلق معادل ۶/۱۲ درجهٔ سانتى‌گراد است. استان گلستان در مسير دو نوع جريان باد قرار گرفته که هر يک تأثير خاص و متضادّى بر روى آب و هواى استان دارند. دستهٔ اول جرياناتى هستند که از شمال به جنوب مى‌وزند و منشاء سيبرى و منطقهٔ سردسير دارند، اين جريان در زمستان‌ها سبب سردى هوا، ريزش برف، پديد آمدن يخ‌بندان، در تابستان، عامل خنکى و لطافت هوا مى‌شود. دستهٔ دوم، جرياناتى هستند که از غرب به شرق مى‌وزند و منشاء مديترانه‌اى و خزرى دارند و حامل رطوبت بوده و ابرهاى باران‌زا را در طول دشت پراکنده مى‌سازند. به همين جهت ميزان رطوبت از غرب به شرق کاهش يافته، و ميزان بارندگى کاسته مى‌شود و در تابستان عامل تعديل آب و هواى دشت و و مرطوب گرديدن دامنه‌ها مى‌گردد.