طبق سرشمارى جمعيت سال ۱۳۷۵، نزديک به ۳۴۲،۴۵۵ نفر (۶۸%) از جمعيت استان در نقاط شهرى و بقيه که جمعيتى بالغ بر ۱۵۸،۹۹۲ نفر را تشکيل مى‌دهند در نقاط روستائى ساکن هستند.