برخى تعبيرات حکايت از اين مى‌کند که سمنان در اصل سم‌نان بوده بدين تفسير که در زمانى نان شهر به سم آلوده گشته عده‌اى نيز معتقد هستند که هنگامى که حضرت رضا (ع) به خراسان مى‌رفته مردم شهر براى هر يک از همراهان آن حضرت سه من نان پخته‌اند و به همين ترتيب سمنان از تغيير سه من نان به‌دست آمده است.


عده‌اى معتقد هستند که مردم اين شهر سمنى‌مذهب بوده‌اند و قبل از ظهور زرتشت، و چون مرام اين مذهب بى‌علاقگى به ماديات بوده و با توجه به اينکه در زبان سمنانى مردم سمنان را سمنى مى‌گويند به همين جهت سمنان به ديار وارستگان تشبيه گرديده است. جمعى نيز بر اين عقيده‌ هستند که سمنان توسط دو تن از پيغمبران به‌نام سيم‌النبى و لام‌النبى فرزندان حضرت نوح پيغمبر که در ۱۸ کيلومترى شمال شرقى سمنان در مدفون هستند ساخته شده که بعدها سيم‌لام به سمنان تغيير يافته است.