قشقائى‌ها اکثراً ترک‌زبان هستند، و هم با تکلم به اين زبان است که آنان قشقائى شناخته مى‌شوند، هرچند که ترک‌زبان بودن آنان امرى واقع‌بينانه قلمداد مى‌گردد اما نبايد فراموش کرد که ترک‌زبان بودن تنها براى شناخت ايل قشقائى بسنده نيست چه به‌طور مثال يکى از قبايلى که در منطقه فارس وجود دارد ايلات خمسه هستند (خمسه از واژهٔ عربى به‌معناى پنج مشتق شده است) آنان از پنج گروه قبيله‌اى مجزا تشکيل شده‌اند. (اينانلوها و بهارلوها) ترک‌زبان هستند، (اعراب جباره و شيباني) عرب‌زبان هستند و (باصرى‌ها) فارسى‌زبان. در ايلات خمسه برطبق سنت رئساى ايلى و بومى به‌همراه ايل کوچ نمى‌کنند و بيشتر رئساى آنان در شهر شيراز ساکن و به تجارت مشغول هستند.


ايلات خمسه با تلاش انگليسى‌ها و ميل شاهان قاجار و نيز نفوذ قوامى‌ها در شيراز به سال ۱۸۶۵ براى مقابله با قدرت روزافزون آريستوکراسى قشقائى در منطقه ساکن شدند، اين‌گونه موارد سبب مى‌شود تا بررسى بيشترى دربارهٔ اصل و نسبت ايلات کوچنده در منطقه فارس انجام گيرد.