پوشاک زنان بندرعباسى تلفيقى از پوشاک سنتى عرب‌ها و هندى‌ها است که به‌علت نزديکى راه و رفت و آمدهاى مکرر تأثيرپذى يافت و با خصوصيات و سليقهٔ فرد تغييراتى در آن داده شد.