۱. اشطيطى ۲. امح چپم ۳. بدو اشيخ ۴. خطط‌ الحيله ۵. ظمت الغرايض ۶. تک تک حجاره ۷. رو ويح ۸. طره ولاک ۹. غمضه جيجو ۱۰. چوب توپه ۱۱. هفت‌سنگ ۱۲. الک دولک ۱۳. تينر خرابه ۱۴. سک‌سک ۱۵. يزله ۱۶. دال پران ۱۷. لنگ‌رو ۱۸. قاوان

قاوان

بازى جمعى است که بين دو تيم با نفرات مساوى برگزار مى‌شود، اين بازى از نمونه بازى‌هائى است که در بساير از استان‌ها با مشابهت بسيار و موارد تفاوت اندک تحت نام‌هاى ديگرى رايج و متداول است.

لنگ‌رو

يکى از بازى‌هاى جمعى و پرتحرک و پرجنب و جوش استان خوزستان است. اين بازى بين دو تيم با نفرات مساوى برگزار مى‌شود و از سرى بازى‌هاى محلى است که نيازى به‌وسيله ندارد.

يزله

”يزله“ در واقع يک نوع مراسم حماسى نيايشى است که به‌صورت جمعى انجام مى‌شود، اين مراسم همراه با بيان دلاورى‌ها، رشادت‌ها و افتخارات رزمى است، همراه با پيام‌هاى مبارزه‌طلبانه مردمى است که از مرز و بوم و مقدسات خود تا پاى جان دفاع و حراست مى‌کنند، از تهاجمات دشمن نمى‌هراسند و بيمى به دل راه نمى‌دهند، اين مراسم بيشتر در جريان کسب پيروزى‌هاى مبارزاتى بر ضد دشمن و مهاجم انجام مى‌شود، يک نفر رهبر گروه، مراسم را رهبرى و حماسه‌سرائى مى‌کند و ديگران به او پاسخ مناسب مى‌دهند و گفتار او را تائيد مى‌کنند، ريتم حرکات، هماهنگى حرکات و نفرات و در مجموع حرکات موزون از ويژگى‌هاى اين مراسم است. مراسم در اصل با سلاح انجام مى‌شد، افراد همه مسلح بوده و با لباس محلى رديف‌هاى چپ و راست خشاب فشنگ مى‌بستند، نفرات به دور سرپرست گروه جمع شده و شعارهاى انقلابى مى‌دهند و حرکات موزون را انجام مى‌دهند.