- طوايف سلسله که امروزه به الشتر معروف است عبارتند از: حسن‌وند، يوسف‌وند، کليوند، که از طوايف اصلى هستند و هرکدام به طايفه‌هاى کوچک‌تر تقسيم مى‌شوند.


- طوايف دلفان: کاکاوند، موماوند که برخى يکجانشين و بعضى کوچنده هستند.


- طوايف بالاگريوه: که شامل هفت قبيله عمده و چندين طايفه کوچک است از قبايل عمده که مى‌توان از بيرانوند، سکوند، بهاروند و پاپى نام برد.


- قبايل رومشکان، امرائى‌ها و سورى‌ها هستند. اين دو دسته معتقد هستند که از اعقاب ماهوى سورى و بازماندگان امراى لرستان هستند.


اين قبيل از نظر ساختمان اجتماعى سنتي، اختلاف چندانى با ايلات و عشاير کرد و عشاير مرکزى ايران (بختيارى و کهکيلويه و بويراحمدي) ندارند، جز در برخى اصطلاحات و در رده‌هاى تشکيلات سياسى و اجتماعى عبارت‌اند از:


- ايل

بزرگ‌ترين واحد سياسي، اجتماعي، ار چند طايفه که رهبرى آن با ايلخان است.


- طايفه

زيرشاخه ايل که رياست آن با خانواده خوانين است (خان)


- تيره

زيرشاخه‌هاى طايفه که در رأس آن کدخدا قرار دارد.


- دودمو (دودمان) ديا ”بووه“

از چندين خانواده خويشاوند تشکيل شده و رهبرى آن بر عهدهٔ ريش‌سفيدان است.


- حونه

کوچک‌ترين واحد اجتماعى و اقتصادى در عشاير لر.

ايلات پشتکوه ايلام

از عشاير پشتکوه در گذشته به فيلى موسوم بودند، فيلى قبلاً به تمام عشاير لرستان اطلاق مى‌شد. بعد از تقسيم لرستان به دو بخش مستقل، اصطلاح ”فيلي“ ويژه قبايل و طوايف پشتکوه گرديد. از قبايل عمده پشتکوه که برخى از آنها هنوز زندگى ايلى مبتنى بر چادرنشينى را ترک نگفته‌اند عبارت‌اند از:


ايل ملکشاهي، ارکوازي، شوهان، ميش‌خاص، بولي، کُرد زرين‌آباد و ايل خزل.


هريک از ايلات پشتکوه به طوايف فرعى چندى تقسيم مى‌گردند.