بازار زاهدان، زاهدان
بازار زاهدان، زاهدان
  چهره يك دختر بومی، ايرانشهر
چهره يك دختر بومی، ايرانشهر

در اين استان ۱۶،۵۳۳ خانوار عشاير کوچنده با جمعيتى حدود ۸۱،۰۰۰ نفر به‌سر مى‌برند. در دوره ييلاقى بيش از ۱۷،۵۰۰ خانوار عشاير کوچنده با جمعيتى حدود ۸۷،۰۰۰ نفر دوره قشلاقى خود را مى‌گذرانند.


ساکنان عمده فعلى سيستان ايران شامل بلوچ‌ها است که قبايل عمده آنان در سيستان. سربندى شاهرگى از قبايل عمده بلوچستان هستند و خود را از نژاد عرب و قبيله قريش مى‌دانند ولى قيافه و زبان آنها که آريائى و شبيه پهلوى و فارسى باستان است اين مطلب را تأييد نمى‌کند. پاتينگر آنها را از نژاد ترکمن يعنى سلجوق و ترک مى‌داند. بليو آنها را با بالاچه از نژاد هندى منسوب مى‌داند. در برخى نواحى اختلاط با هندو و سياه آفريقائى آشکار است. بلوچ‌ها عشق و علاقه شديدى به استقلال قبيله‌اى دارند و از ايرانيان که آنها را قاجار مى‌خوانند نفرت دارند... قبايل بلوچى سرحد سنى خاص هستند. دائرةالمعارف بريتانيکا عده بلوچ‌هاى خراسان را در ۱۸۹۲ زير عنوان ايرانيان ذکر و عده آنها ده هزار تن بيان نموده است. (کرزن ۱۸۹۲ جلد ۲ صفحه ۴۹۲ و ۴۹۴)