هنگامى‌که در خانه داماد جشن پاتختى او برپا است، در خانه مادر عروس يا به گفته خود آينه‌ورزانى‌ها ”زن‌مار“ (مادرزن) در اطاقى چند سينى شيرنى و يک سنى که در آن يک قواره پارچه کت و شلوارى يا يک کله قند گذاشته شده بر روى فرش چيده مى‌شود اگر خانواده عروس توانگر باشند پهلوى پارچه کت و شلوارى يک ساعت و يا يک انگشتر نيز مى‌گذارند داماد پس از انجام پاتختى خود از ريش‌سفيدان اجازه مى‌گيرد و با ساقدوش‌ها و چند تن ديگر به خانه مادر عروس مى‌آيد. هنگامى‌که او مى‌خواهد داخل خانه شود مادر عروس پيش مى‌آيد و پيشانى او را مى‌بوسد و سپس او را به اطاقى که ياد شد مى‌برد. در آنجا پس از خوردن شيرينى و اندکى گفتگو يکى از ساقدوش‌ها سينى کت و شلوار را برمى‌دارد و همه به خانه داماد برمى‌گردند. اين رسم را ”زن‌مار سلام“ مادرزن سلام مى‌نامند. پس از ”مارزن سلام“ هرکس مى‌تواند از داماد هرچه که بخواهد بربايد و داماد بايد کوشش کند که چيزى از او دزديده نشود. اگر کسى توانست از مال داماد چيزى بربايد براى پس دادن آن هرچه از ساقدوش‌ها بخواهد بايد آنها را فراهم آورند. مثلاً اگر پيشنهاد کند که بره‌اى بخرند و کباب کنند آنها بايد اين کار را انجام دهند.