پس از زناشوئى تا يک سال عروس و داماد نمى‌توانند به ديد و بازديد بپردازند. پس از يک سال يک شب مادر عروس دختر خود و خويشان داماد را دعوت به شام مى‌کند. در اين مهمانى که عروس و مادر او پس از يک سال يکديگر را مى‌بيند داماد دعوت ندارد ولى فردا شب آن شب نيز يک ميهمانى به شام در خانه مادر عروس برپا مى‌شود که داماد نيز در آن دعوت دارد و بايد در آن حاضر شود و اين نخستين ديدارى است که پس از زناشوئى عروس و داماد بين داماد و مادرزن فراهم مى‌شود.


پس از آن هريک از خويشان و بستگان عروس و داماد آنها را با يک ناهار يا شام به خانه خود دعوت مى‌کنند. اين رسم که با آن عروس و داماد بازديد مهمان‌هاى خود مى‌پردازند در آينه‌ورزان ”خون بيروني“ (خانه بيروني) که همان پاگُشاکنان است ناميده مى‌شود.