پس از شب عروسى داماد تا سه روز فقط براى گردش از خانه بيرون مى‌آيد و با ساقدوش‌هاى خود به تفريح مى‌پردازد. بامداد روز سوم در خانه او سماور بزرگى روشن مى‌کنند و در سينى بزرگى شيرينى مى‌گذارند و کسانى‌که در عروسى مهمان بوده‌اند. به ديدن عروس و داماد مى‌آيند. از آنان با شيرينى و چاى پذيرائى مى‌شود و آنها هر يک به فراخور توانائى مبلغى پول که روى‌نما (رونما) خوانده مى‌شود در سينى مى‌گذارند و مى‌روند. ظهر همين روز در خانه داماد جشن زنانه‌اى برپا مى‌شود که آن را ”پاتختى عروس“ مى‌گويند زن‌هائى که در اين جشن آمده‌اند پس از خوردن ناهار هرکدام يک چيز يا مبلغى پول به عروس پيش‌کش مى‌کنند. عصر همين روز جهاز عروس را در صندوق‌هائى که (يخدون) ناميده مى‌شود مى‌گذارند و از خانه پدرش بر پشت خر يا استر به خانه داماد مى‌آورند در آنجا خويشان عروس و داماد آن را مى‌گشايند و تماشا مى‌کنند.