عشيره‌نشينان سردشت عموماً در هفت ايل متمرکز هستند و خصوصيات بارز آنها مانند ايلات پيرانشهر، اسکان نسبى آنها است. عشاير سردشت نيز از وضعيت کلى ايلات پيرانشهر برخوردارند.

ايل کلاس

محل اصل زندگى عشاير اين ايل ربط مى‌باشد و از دو طايفه تشکيل يافته است.

ايل گورک سردشت

محل اصلى سکونت عشاير اين ايل، منطقهٔ پاراستان است و جمعيت آن در پنج طايفه متشکل شده است.

ايل نعلين منگور

محل اصلى سکونت عشاير اين ايل، آلواتان و ميرآباد است و جمعيت آن در سه طايفه سازمان يافته است.

ايل نعلين گورک

محل اصلى عشاير اين ايل منطقه پاراستان است و به سه طايفه منشعب مى‌گردد.

ايل ملکارى

محل اصلى سکونت عشاير ملکارى منطقهٔ ملا شيخ است و جمعيت آن در دو طايفه متمرکز است.

ايل آلان

ايل آلان از دو طايفه تشکيل شده و محل اصلى زندگى عشاير آن، منطقهٔ بيتوش مى‌باشد.

ايل باسک کوله

محل سکونت اين ايل منطقهٔ سردشت در مرز عراق است و از سال‌ها پيش تخته‌قاپو شده و از طريق کشاورزى و دامپرورى امرار معاش مى‌کنند.