ايل قره‌ پاپاخ در زمان شاه اسماعيل صفوى به خاطر رشادت و چالاکى آن، جهت مقابله با هجوم ايلات و عشاير، به آذربايجان غربى کوچانده شدند و خدمات درخشانى به دولت مرکزى آن زمان انجام دادند. در زمان قاجاريه، عباس ميرزا آنان را به پاس خدمات آنها به منطقهٔ سلدوز نقده کوچ داد و اراضى مرغوب منطقه را در اختيار آنان نهاد و آنها را ساکن منطقه نمود. ايل قره‌ پاپاخ به خاطر اينکه کلاه سياه بر سر مى‌گذاشته‌اند، به اين نام (سياه کلاهان) مشهور شده‌اند. اين ايل داراى هفت طايفه است که غالباً بافت عشيره‌اى خود را از دست داده و به‌جز سه طايفهٔ عرب‌لو، جان احمدلو و ترکون، رده‌هاى کوچنده نداشته و به حالت روستائى و شهرى درآمده‌اند.


اين ايل هم‌اکنون داراى ۳۹ خانوار کوچنده است که در هفت اوبا ( که آن‌را دسته نيز مى‌گويند) سازمان يافته‌اند. منطقهٔ ييلاقى خانوارهاى طوايف ايل، مناطق يازداغى و خان طاوس بوده که بعد از انقلاب اسلامى به‌دليل ناامنى آن مناطق خانوارها نتوانسته‌اند. راهى ييلاق شوند، بنابراين قسمتى از احشام آنان توسط چوپان عازم ييلاق مى‌شود و زنان، روزانه سوار بر اسب براى دوشيدن شير به ييلاق مى‌روند و هنگام عصر مراجعت مى‌کنند. منطقه وارنسا نيز که منطقهٔ ييلاقى اين ايل بوده، به همين سرنوشت دچار شده است. روى اين اصل حدود ۶۰ خانوار که عموماً کوچ‌رو بودند، نتوانسته‌اند به کوچ ادامه دهند، لذا اين خانوارها در مناطق قشلاقى ماندگار شده و احشام آنان نيز در اطراف پراکنده شده‌اند. از آنجا که اين قبيل عشاير منبع درآمدى غير از توليدات دامى ندارند، اجباراً براى کسب درآمد و گذران معاش، مشاغل کارگرى در کوره‌هاى آجرپزى را برگزيده‌اند.

طايفهٔ عرب‌لو

طايفهٔ عرب‌لو در گذشته به خاطر شرکت در نزاعى که منجربه شکستن دندان يکى از طرفين نزاع شده بود به ”ديش‌قران“ (دندان شکن) معروف شده‌اند. اين طايفه ده خانوار کوچنده دارد که عموماً در دو اوبا از ييلاقات بابادين اطراف روستاى قارنا استفاده مى‌کنند.

طايفهٔ جان احمدلو

اين طايفه نه خانوار کوچنده دارد که عموماً در دو اوبه يا دسته سازمان يافته‌اند و فعلاً از مراتع گلوان و بابادين استفاده مى‌نمايند.

طايفهٔ ترکون

طايفه ترکون (ترکوون) داراى بيست خانوار کوچنده است که در سه اوبا متشکل هستند و عموماً از منطقهٔ ييلاقى گلوان استفاده مى‌کنند.


طوايف ديگر ايل قره‌ پاپاخ ساکن هستند و از طريق کشاورزى امرار معاش مى‌نمايند. از کتاب ساختار سازمان ايلات و شيوه معيشت عشاير آذربايجان غربى ـ ابراهيم اسکندرى‌نيا.