اطلاعات عشاير مبنى بر وابستگى و پيوستگى آنان به ايلات و طوايف عموماً غيرمکتوب بوده سينه به سينه انتقال مى‌يابد. بر اساس اين اطلاعات، ايل‌هاى پنيانشى و زبار و پرخولکى از وابستگى ايلى مشترکى برخوردار بوده و مجموعاً ايل ”حکا“ را تشکيل مى‌داده‌اند. قلمرو اصلى ايل حکا شامل قسمتى از ايران و ترکيه و عراق مى‌شده که بعداً مرزهاى سياسى کشورهاى مزبور باعث جدائى آنان گرديده است. در حال حاضر ايل زبار در عراق، ايل پرخولکى در ترکيه و قسمتى از ايل پنيانشى در ايران پراکنده‌اند. ايل پنيانشى که در ايران ”کرمانچ“ نيز ناميده مى‌شود. شامل ۵ طايفه است که سه طايفهٔ آن کاملاً به اسکان رسيده و فقط ۵۶ خانوار ايل به کوچ ادامه مى‌دهند.

طايفهٔ چلى پاکى

طايفهٔ چلى پاکى شامل ۶ باب، که خانوارهاى کوچندهٔ طايفه عموماً از باب يوسفي، عبدالهي، پاکى (پاکوبي) هستند و بقيه باب‌هاى کوچ‌رو نيستند. بنابراين پديدهٔ اسکان در بين خانوارهاى اين طايه نيز رايج است و فقط ۴۸ خانوار آن در ۶ اوبه کوچ‌رو باقى مانده‌اند.

طايفهٔ باوى

از طايفهٔ باوى فقط باب بازارى در ايران ساکن هستند و بقيه خانوارهاى طايفه عموماً در ترکيه هستند.

طايفهٔ سله

از طايفهٔ سله نيز فقط خانوارهاى باب جلبا حاجى در ايران هستند و تعداد خانوارهاى کوچندهٔ آن نيز ۸ خانوار است.