ايل شکاک (شه‌کاک) به‌دليل گستردگى خود يکى از بزرگ‌ترين و پرجمعيت‌ترين ايلات استان به‌شمار مى‌رود. تعداد جمعيت متمرکز در اين ايل بر اساس تخمين عشاير بالغ بر ۸۰،۰۰۰ نفر مى‌باشد. اين ايل با ايل ميلان نقطهٔ مشترک خويشاوندى دارد و از تبار آنان به حساب مى‌آيد.


عشاير ايل شکاک عموماً در مناطق چهريق، شيپران، شينتال، گرديان، کره‌سني، صوماى برادوست، دول، مرحمت‌آباد، شهر ويران آذربايجان غربى و بناجوى مراغه پراکنده هستند قسمت کثيرى از آنان از طريق اقتصاد شبانى امرار معاش مى‌نمودند.

طايفهٔ مامدى

طايفهٔ مامدى داراى ۲۶ خانوار کوچنده است که در ۲ اوبه سازمان يافته و از مناطق ييلاقى سارى چيچک و گاليک سلماس استفاده مى‌نمايند.

طايفهٔ بالکانلو

طايفهٔ بالکانلو داراى ۲۸ خانوار کوچنده است که در ۹ اوبه متشکل شده و عموماً از مناطق ييلاقى سهندآباد آذربايجان شرقى استفاده مى‌کنند.