آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزادی مشروط


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آزادی مشروط

واژه انگلیسی
Conditional release

توضیحات
(آزادی مشروط زندانیان) (هرکس ، برای بار اول ، به علت ارتکاب جرمی ، به مجازات حبس محکوم شده باشد ، در جرایمی که کیفر قانونی آن‌ها بیش از سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد و در جرایمی که - کیفر قانونی آن‌‌ها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد ، دادگاه صادرکنندۀ دادنامۀ محکومیت قطعی ، می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر ، حکم به آزادی مشروط ، صادر نماید: ۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات ، مستمراً حسن اخلاق ، نشان داده باشد. ۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم ، پیش‌بینی شود که - پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. ۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه ، یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد ، ‌ یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأ‌م با جزای نقدی ، مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ، ترتیبی برای پرداخت داده باشد. تبصره ۱- مراتب مذکور در بندهای ۱ و ۲ باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان ، یا دادستان محل ، ‌ قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ۳ باید به تأیید دادستان مأمور اجرای حکم برسد. تبصره ۲- در صورت انحلال دادگاه صادرکنندۀ حکم ، صدور حکم آزادی مشروط ، از اختیارات دادگاه جانشین است. تبصره ۳- دادگاه ، ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط ، رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین ، یا خودداری از سکونت در محل معین ، یا خودداری از اشتغال به شغل خاص ، یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن ، در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور ، یا ارتکاب جرم مجدد ، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکنندۀ حکم ، به مرحلۀ اجراء درمی‌آید. صدور حکم آزادی مشروط ، منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تأیید دادستان ، یا دادیار ناظر خواهد بود. مدت آزادی مشروط ، بنابه تشخیص دادگاه ، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال ، نخواهد بود. مواد ۳۸ تا ۴۰ مواد عمومی از قانون مجازات اسلامی."