آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزادی مطبوعات


موضوع
حقوق

واژه نامه
فرهنگ حقوقی

واژه فارسی
آزادی مطبوعات

واژه انگلیسی
Freedom of the press

توضیحات
Liberty of the press. "نشریات و مطبوعات ، در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه - مخّل به مبانی اسلام ، ‌ یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معیّن می‌کند." اصل بیست و چهارم قانون اساسی).