آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مبدل قیاسی به دیجیتالی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مبدل قیاسی به دیجیتالی

واژه انگلیسی
Analog-to-digital converter

توضیحات
دستگاه مکانیکی یا الکتریکی که برای تبدیل سیگنال‌های پیوسته قیاسی به اعداد گسسته دیجیتالی به‌کار می‌رود.