آفتاب

واژه نامه های آفتاب

وَ ، ضرب منطقی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
وَ ، ضرب منطقی

واژه انگلیسی
AND

توضیحات
یک رابط منطقی ، که برای نمونه در جمله A AND B وجود دارد و بدین معنا است که آن جمله فقط و فقط وقتی درست است که هم A و هم B هر دو در یک زمان درست باشند.