آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خاتمه غیر‌عادی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
خاتمه غیر‌عادی

واژه انگلیسی
Abend

توضیحات
کوتاه شده ABnormal ENDing بوده و آن خاتمه زودرس یک برنامه در شرایط خطا می‌باشد. مانند تقسیم بر صفر و یا تلاش برای جمع یک حرف با یک عدد.