آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه‌نویسی مطلق


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه‌نویسی مطلق

واژه انگلیسی
Absolute coding

توضیحات
نوعی برنامه‌نویسی که دستور‌العمل‌های ماشین و آدرس‌های مطلق را مورد استفاده قرار می‌دهد. از اینرو ، بدون نیاز به ترجمه به‌شکل دیگری مستقیماً توسط کامپیوتر ، اجرا می‌‌گردد. درست در مقابل برنامه‌نویسی نمادی یا SYMBOLIC CODING.