آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قدر مطلق


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
قدر مطلق

واژه انگلیسی
Absolute value

توضیحات
مقدار یک عدد بدون در نظر گرفتن علامت مثبت یا منفی آن ، نحوه نمایش ریاضی آن به‌شکل زیر می‌باشد: l+۳۸l=l-۳۸l=۳۸