آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رمز دستیابی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
رمز دستیابی

واژه انگلیسی
Access code

توضیحات
یک گروه از کاراکترها و یا یک عدد که استفاده کننده را به سیستم کامپیوتری معرّفی می‌کند.