آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زبان اسمبلی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
زبان اسمبلی

واژه انگلیسی
Assembly language

توضیحات
نوعی زبان برنامه‌نویسی که به استفاده کننده کامپیوتر اجازه می‌دهد تا به‌جای دستورالعمل‌های عددی از یادمان‌ها (MNEMONICS) جهت نوشتن برنامه استفاده کند این زبان یک زبان برنام‌نویسی سطح پایین و سمبلیک است که بسیار شبیه کُد ماشین می‌باشد. همانند زبان سطح پایین.