آفتاب

واژه نامه های آفتاب

غیرهمزمان ، آسنکرون


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
غیرهمزمان ، آسنکرون

واژه انگلیسی
Asynchronous

توضیحات
مربوط به حالتی از تبادل داده است که یک فاصله زمانی متغیر ، هنگام انتقال داده ، میان کاراکترها تولید می‌شود.