آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انتقال غیرهمزمان


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
انتقال غیرهمزمان

واژه انگلیسی
Asynchronous Transmission

توضیحات
یک روش انتقال که امکان ارسال داده را در فواصل زمانی نامساوی فراهم می‌کند. در این روش به ابتدای داده یک ”بیت شروع“ و به انتهای آن یک ”بیت خاتمه“ اضافه می‌شود.