آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اتم


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
اتم

واژه انگلیسی
Atom

توضیحات
(۱) عنصر اولیه ”ساختمان‌های داده“. در واقع همان مفهوم رکورد در یک فایل را دارد که ممکن است از یک یا چند جزء (فیلد) تشکیل شده باشد. (۲) عنصر پایه در یک لیست در زبان‌های پردازش عبارت این واژه بیان کننده یک عنصر از لیست می‌باشد. برای مثال در عبارت "THE LITTLE RED SCHOOL HOUSE" هر کمله یک اتم می‌باشد.